استفاده از حالت های ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

دنمشوه مليف تلاح زا هدافتسا

حرش

 

دامن

 

 

 

هرظنم

 

 

 

 

راکدوخ روط هب هدش ییاسانش هنحص عون ساسا رب ار بسانم تامیظنت نیبرود ،دنمشوه مليف تلاح رد

 

 

 

 

 

.دیهد رارق نیبرود رد هظفاح تراک کی هک تسا دوجوم ینامز طقف تلاح نیا .دنک یم باختنا

بورغ

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

 

 

 

 

 

یبآ نامسآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دينک باختنا ار

2

2

یلگنج قطانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس3

3

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،طبض عورش یارب4

4

 

 

یلااب تمسق رد بسانم هنحص دامن .دنک یم باختنا راکدوخ روط هب ار یا هنحص نیبرود

 

 

.دوش فقوتم طبض ات دیهد راشف هرابود ار ]رتاش[5

5

 

 

.دش دهاوخ نایامن هحفص پچ تمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيپ تاميظنت زا دنمشوه مليف تلاح یارب ،دنک باختنا ار یبسانم هنحص تلاح دناوتن نيبرود رگا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنک یم هدافتسا ضرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هب تبسن هلصاف و ییانشور ،نیبرود شزرل دننام یرادربسکع طیارش هب هتسب نیبرود تسا نکمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنکن باختنا ار تسرد هنحص ،هژوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45عملکردهای پیشرفته