استفاده از برنامه های روی رایانه

یلخاد رازفا مرن یناسر زور هب

.دینک کیلک Firmware Upgrade یور ،Samsung i-Launcher هحفص رد

PC‎ Auto Backup همانرب دولناد

بسک یارب .دینک کیلک PC Auto Backup یور ،Samsung i-Launcher هحفص رد

.دینک هعجارم 110 هحفص هب ،PC Auto Backup همانرب بصن هرابرد تاعلاطا

100پخش/ویرایش