فهرست صاصطلاحا

شلاف

EV ناربج

.دنک یم کمک رون مک طیارش رد یفاک یهدرون ندش مهارف هب هک یا هظحل رون کی

.دنوش یم رجنم ناسکی یهدرون هب هک زنل مگارفاید و نیبرود رتاش تعرس تابیکرت مامت

ینوناک هلصاف

)یهدرون رادقم( EV

رجنم رتشیب ینوناک یاه هلصاف .)رتم یلیم بسح رب( تسا نآ ینوناک هطقن ات زنل طسو زا هلصاف نیا

هزادنا یهدرون رادقم ،دوخ یاه سکع یهدرون دوبهب روظنم هب ات دهد یم هزاجا امش هب ،تیلباق نیا

هب رجنم رتمک ینوناک یاه هلصاف .دوش یم ییامن گرزب هژوس و دنوش یم امن رت هتسب یایاوز هب

یدحاو کی شیازفا یارب .دینک میظنت تعرس هب ،دودحم یاهدحاو اب ار نیبرود طسوت هدش یریگ

.دنوش یم امن رتزاب یایاوز

یور ار نآ ،ییانشور یدحاو کی شیازفا یارب و ،EV 1/0- یور رب ار یهدرون ناربج ،یکیرات

H.264/MPEG-4

.دینک میظنت EV 1/0

)هلدابم لباق یریوصت لیاف بلاق( Exif

و ISO-IEC یللملا نیب درادناتسا یاه نامزاس طسوت هک تسلااب یزاس هدرشف اب ملیف تمرف کی

تیفیک اب ملیف کی تسا رداق کدک نیا .تسا هدش دیلوت )JVT(‎ملیف هورگ طسوت و هدش هضرع ITU-T

هعسوت هیداحتا طسوت لاتیجید یاه نیبرود هژیو یریوصت لیاف بلاق نییعت یارب هک تسا یتیصوصخ

.دهد هئارا نییاپ تیب خرن اب و بوخ

.تسا هدش داجیا )JEIDA( نپاژ کینورتکلا عیانص

ریوصت رگسح

یهدرون

،تیاسوتف ره .تسا ریوصت یور لسکیپ ره یارب تیاسوتف یواح هک لاتیجید نیبرود یکیزیف شخب

نازیم ،رتاش تعرس زا یبیکرت اب یهدرون .دسرب نیبرود رگسح هب دراد هزاجا هک یرون رادقم

رگسح لوادتم عاونا .دنک یم تبث ،دنک یم دروخرب نآ هب یهدرون ماگنه رد هک ار یرون ییانشور

.دوش یم لرتنک ISO تیساسح و مگارفاید

.)یزلف دیسکا لمکم یاناسر همین( CMOS و )راب هب لصتم هاگتسد( CCD :زا دنترابع

 

147پیوستها