نگهداری از دوربین

ملیف

هيناث رب ميرف 30

هزادنا

26' 20" ابيرقت

1280 X 720

46' 55" ابيرقت

640 X 480

261' 11" ابيرقت

320 X 240

261' 11" ابيرقت

نتشاذگ کارتشا هب یارب

.دنا هدش هبساحم موز درکلمع نودب لااب دادعا

.دنک رییغت تسا نکمم طبض لباق نامز ،موز زا هدافتسا ماگنه

.دوش هبساحم طبض نامز عومجم ات دش طبض یلاوتم روط هب ملیف نیدنچ

هظفاح تراک تیفرظ

.دشاب توافتم یرادربملیف و یرادربسکع طیارش ای اه هنحص هب هتسب تسا نکمم هظفاح تراک تیفرظ :دنتسه microSD یتیاباگیگ 2 تراک ساسا رب اه تیفرظ نیا

 

 

 

سکع

 

 

 

 

لامرن

بوخ

بوخ یلیخ

هزادنا

637

430

218

 

 

 

 

 

711

481

244

 

 

 

 

 

832

564

287

 

 

 

 

 

979

666

340

 

 

 

 

 

1768

1222

634

 

 

 

 

 

2678

1887

1000

 

 

 

 

 

3419

2448

1322

 

 

 

 

 

5750

4336

2495

 

 

 

 

 

133پیوستها