مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

ضرف شیپ *

 

حرش

هنيزگ

.دینک میظنت ار هنیمز سپ یادص

یقیسوم

،ناشخرد ،*مارآ ،شوماخ( .دینک میظنت ار اهسکع نیب هنحص رییغت هولج

 

)نیریش ،باداش ،هدوسآ

 

.دینک باختنا ار شوماخ ،اه تکفا وغل یارب

تکفا

یور اه سکع نیب ینامز هلصاف ،دینک یم هدافتسا تکفا هنیزگ زا هک یماگنه

 

.دوش یم میظنت هیناث 1

 

.دیهد راشف ار ][4 4

.دینک باختنا وشديلاسا عورش وشدیلاسا عورش5 5

.دیلاسا شیامن هدهاشم6 6

.دیهد راشف ار ][ ،دیلاسا شیامن ثکم یارب

.دیهد راشف هرابود ار ][ ،دیلاسا شیامن همادا یارب

شخپ تلاح هب تشگزاب و ديلاسا شيامن فقوت یارب ار ] / [ سپس و هداد راشف ار ] [

.دينک باختنا

.ديناخرچب تسار اي پچ هب ار ]موز[ ،ادص نازيم ندرک ميظنت یارب

کرحتم یاه سکع هدهاشم

.دینک هدهاشم یلاوتم تروص هب ،دنا هدش هتفرگ کرحتم سکع تلاح رد هک ار کرحتم GIF یاه لیاف

.دیهد راشف ار ] / [ ،هاوخلد GIF لیاف هب نتفر یارب ،شخپ تلاح رد1

1

.دیهد راشف ار ] [2

2

.دنوش یم شخپ یلاوتم تروص هب GIF یاه لیاف

 

.دیهد راشف ار ] [ ،شخپ تلاح هب تشگزاب یارب3

3

دیلاسا شیامن شخپ

اهملیف دروم رد دیلاسا شیامن درکلمع .دینک لامعا ادص و هولج ،دوخ یاهسکع دیلاسا شیامن یور رب

.دنک یمن راک GIF یاهلیاف و

.دیهد راشف ار ]

[ ،شخپ تلاح رد1

1

.دینک باختنا دیلاسا شیامن یاه هنیزگ دیلاسا شیامن یاه هنیزگ2

2

.دینک باختنا ار دیلاسا شیامن هولج یاه هنیزگ زا یکی3

3

.دیورب 4 هلحرم هب ،یا هولج چیه نودب دیلاسا شیامن عورش یارب

 

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

حرش

هنيزگ

 

)شخپ رارکت ،*یشخپ کت( .ریخ ای دوش رارکت دیلاسا شیامن هک دینک میظنت

شخپ تلاح

 

 

)هیناث 10 ،هیناث 5 ،هیناث 3 ،*هیناث 1( .اه سکع نیب ینامز هلصاف میظنت

لصاوف

 

.دوش میظنت ینامز هلصاف ات دینک میظنت شوماخ یور ار تکفا هنیزگ دیاب

 

 

 

 

85پخش/ویرایش