هنحص یاه تلاح زا هدافتسا

.دیهد راشف روص گنر میظنت یارب ار ]/[6 6

.ديهد شيازفا ار تروص گنر هجرد ميظنت ،دسرب رظن هب رت نشور تسوپ هکنيا یارب ،لاثمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روص گنر : 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وغل

میظنت

 

 

 

.دیهد راشف دوخ ميظنت ندرک هریخذ یارب ار ]

[7

7

ات ار ]رتاش[ همکد ،ندرک سوکوف یارب سپس و هدرک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس8

8

 

 

.دیهد راشف همین

 

.دیهد راشف ار ]رتاش[ همکد ،سکع نتفرگ یارب9

9

.دیریگب ملیف ای سکع ،فلتخم یاه هولج ای اه هنحص یارب بسانم یاه تلاح باختنا اب

ابیز ریوصت تلاح زا هدافتسا

هرهچ زا ،یرهاظ بويع ندرک یفخم هژيو یاه هنيزگ زا هدافتسا اب ديناوت یم ،ابيز ريوصت تلاح رد

.ديريگب سکع دارفا

.دیورب >هنحص< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دينک باختنا ار

2

2

.دیهد راشف تروص شوتر میظنت یارب ار ] ً /

[3

3

.دينک باختنا ار تروص شوتر ميظنت ،یرهاظ بويع ندرک یفخم یارب ،لاثم

 

 

تروص شوتر : 2

شوماخ لناپ

.دیهد راشف ار ]

[4

4

.دينک باختنا ار روص گنر5

5

50عملکردهای پیشرفته