راکدوخ روط هب دنمشوه نفلت رد اه لیاف هریخذ

.دوش یم هریخذ دنمشوه نفلت رد راکدوخ روط هب سکع ،دیریگ یم سکع ،دوخ نیبرود اب هک یماگنه .دنک‏یم ینابیتشپ AutoShare یگژیو زا هک دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کی هب WLAN قیرط زا نیبرود

نیا زا هدافتسا زا شیپ .دوش یم ینابیتشپ رتلااب ای iOS 4.3 اب iOS یاه هاگتسد ای رتلااب ای Android‎ 2.2‎لماع متسیس اب Galaxy Tab یاه لدم ای Galaxy یرس دنمشوه یاه نفلت طسوت AutoShare یگژیو

.دییامن یناسر زور هب ار نآ زاین تروص رد و دینک یسررب ار هاگتسد رازفا تفس ،یگژیو Apple App Store ای ،Google Play Store ‏،Samsung Apps زا ار همانرب دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا زا شیپ

.تسا راگزاس لاس نیا زا دعب ای 2013 لاس رد هدش هتخاس Samsung نیبرود یاه لدم اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد

.دیهد رییغت ار یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رگا یتح دوش یم ظفح میظنت ،دینک میظنت ار درکلمع نیا هک یتروص رد

.دوشن ینابیتشپ اه تلاح یخرب رد تسا نکمم یگژیو نیا

.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد

5

5

.دیهد راشف ار ]

[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد ،نیبرود رد1

1

ً

.دوش یم لصو راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب لابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد

 

 

 

.دینک باختنا ار نشور AutoShare ،نیبرود رد2

2

.دوش یم رهاظ نیبرود هحفص یور ،) ( دهد یم ناشن ار لاصتا تیعضو هک یدامن

 

 

 

.دیریگب سکع ،نیبرود رد6

6

ار یدعب ،دینک دولناد ار همانرب هک تساوخ امش زا و دش نایامن وشزاب مایپ هک یتروص رد

 

 

.دینک باختنا

 

.دبای یم لاقتنا دنمشوه نفلت هب سپس و ،دوش یم هریخذ نیبرود رد هدش هتفرگ سکع

 

 

.دینک نشور ار Samsung SMART CAMERA App ،دنمشوه نفلت رد3

3

.دوش یم هریخذ نیبرود رد طقف ،دیدرک طبض ملیف هک یتروص رد

 

 

.دوش یمن هریخذ دنمشوه یشوگ یور سکع نتفرگ تلاح رد هدش هتفرگ GIF لیاف

 

 

.دینک نشور ار Wi-Fi یگژیو همانرب عورش زا لبق ،iOS یاه هاگتسد یارب

 

 

 

.دینک لصتم نیبرود هب ار دنمشوه یشوگ و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود4

4

 

 

 

 

 

 

 

.دوش لصتم نفلت کی هب طقف نامز ره رد دناوت یم دنمشوه نفلت

 

106شبکه بیسیم