هیلوا یزادنا هار ماجنا

،تسا هدش هتخورف نیبرود هک یلحم ای روشک ساسارب نابز .دینک یط ار ریز لحارم ،نیبرود هیلوا تامیظنت یدنبرکیپ یارب .دوش یم رهاظ هیلوا یزادنا هار هحفص ،دینک یم نشور راب نیلوا یارب ار نیبرود یتقو

.دیهد رییغت هاوخلد هب ار نابز دیناوت یم .تسا هدش میظنت شیپ زا

ار ][ ای ][ سپس و دیهد راشف ار ][ ،تعاس/خیرات میظنت باختنا یارب5 5

.دیهد راشف

تعاس/خیرات میظنت

لاس

هام زور تعاس هقيقد

تعاس رییغت

هراهب

 

 

 

 

 

 

وغل میظنت

.دشاب توافتم تسا نکمم هحفص ،هدش باختنا نابز هب هتسب

.دیهد راشف ار ]/[ ،دروم کی باختنا یارب6 6

و،دیهد راشف ار ]/[ ،یناتسبات تعاس رییغت ،و تعاس ،خیرات میظنت یارب7 7

.دیهد راشف ار ][ سپس

راشف ار ][ ای ][ سپس و دیهد راشف ار ][ ،ینامز هقطنم باختنا یارب1 1

.دیهد

.دیهد راشف ار ][ سپس و دیهد راشف ار ]/ [ ،تماقا ناکم باختنا یارب2 2

هقطنم سپس و ،دینک باختنا ار ديدزاب ناکم ،دینک یم رفس یرگید روشک هب هک یماگنه

.دینک باختنا ار دیدج ینامز

.دیهد راشف ار ][ سپس و ،دیهد راشف ار ]/[ ،ینامز هقطنم باختنا یارب3 3

تماقا ناکم : ینامز هقطنم

ندنل

وغل میظنت

.دیهد راشف ار ][4 4

25عملکردهای اولیه