یتامدقم لاکشا عفر

.دیریگب ارف ار یرادربریوصت یاه هنیزگ میظنت اب یمومع تلااکشا عفر

.دنک سکعنم ار نیبرود شلاف رون ،هژوس یاه مشچ هک دهد یم خر یتقو مشچ یزمرق

هدید زمرق ،هژوس یاه مشچ

)61 هحفص( .دینک میظنت مشچ یزمرق حیحصت

ای مشچ یزمرقً

یور ار شلاف هنیزگ

.دوش یم

)91 هحفص( .دینک باختنا ار مشچ یزمرق حیحصت

شیاریو یونم رد ،تسا هدش هتفرگ لابق سکع هک یتروص رد

 

 

 

.دنتفیب ریوصت رد ،شلاف زا هدافتسا ماگنه تسا نکمم ،دوب اوه رد رابغ و درگ تارذ رگا

یور رابغ و درگ یاه هکل

.دیریگن سکع ،رابغ و درگ رپ طیحم رد ای دینک شوماخ ار شلاف

.تساه سکع

 

)63 هحفص( .دینک میظنت ار ISO تیساسح یاه هنیزگ

 

 

 

.دهد خر یرات تسا نکمم ،دوشن هتشاد هگن یتسرد هب نیبرود ای دوش هتفرگ رون مک طیارش رد سکع هک یتروص رد

.تسا رات اه سکع

)40 هحفص( .تسا هدش سوکوف هژوس یور هک دیوش نئمطم ات دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ای دینک هدافتسا OIS درکلمع زا

 

 

 

ندنام تباث تسا نکمم تیعضو نیا .دوش یم مک رتاش تعرس ،دهد نیبرود لخاد هب ار یرتشیب رون دورو هزاجا دنک یم شلات نیبرود هکنیا تهج هب

بش رد یرادربسکع ماگنه

.دوش نیبرود شزرل ثعاب و دزاس لکشم ،دشاب یفاک حضاو سکع کی نتفرگ یارب هک یتدم هب ار نیبرود

.دنتسه رات اه سکع

 

 

)51 هحفص( .دینک باختنا ار بش رد یساکع

 

 

 

)61 هحفص( .دینک نشور ار شلاف

 

 

)63 هحفص( .دینک میظنت ار ISO تیساسح یاه هنیزگ

 

.دینک هدافتسا هیاپ هس زا ،دوخ نیبرود ندیزرل زا یریگولج یارب

 

.دوش هدید کیرات یلیخ هژوس تسا نکمم ،دراد دوجو هریت و نشور یحاون نیب یدایز تسارتنک هک یماگنه ای دراد رارق هژوس تشپ رد رون عبنم یتقو

،هنیمز سپ رون دوجو لیلد هب

 

.دینک یراددوخ ،دیشروخ تمس هب میقتسم یرادربسکع زا

یم کیرات یلیخ اه هژوس

 

)47 هحفص( .دینک باختنا هنحص تلاح رد ار هنیمز سپ رون

.دنوش

 

)61 هحفص( .دینک میظنت حلاصا شلاف

یور ار شلاف هنیزگ

 

 

 

)69 هحفص( .دینک میظنت ار یهدرون

 

)70 هحفص( .دینک میظنت )ACB( هنیزگ یور ار تسارتنک راکدوخ نزاوت

 

)70 هحفص( .دینک میظنت یا هطقن

یور ار یجنسرون هنیزگ ،تسا رداک زکرم رد هژوس یتقو

 

12