یرادربريوصت تلاح ساسا رب یرادربريوصت دوجوم یاه هنيزگ

) 57 هحفص( .دينک هعجارم "یرادربمليف و یرادربسکع یاه هنيزگ" هب ،یرادربريوصت یاه هنيزگ هرابرد رتشيب تاعلاطا بسک یارب

ابيز ريوصت

هدنز یاماروناپهنحصمليفدنمشوه مليف

همانرب

دنمشوه کيتاموتا

 

O

-

O

O

O

O

O

حوضو

O

-

O

-

-

O

-

تيفيک

O

-

O

O

O

O

O

رميات

O

-

O

-

-

O

O

شلاف

-

-

-

-

-

O

-

ISO تيساسح

-

-

O

O

-

O

O

ورکام

-

-

-

-

-

O

-

زکرمت طيحم

O

-

O

-

-

O

O

هرهچ صيخشت

-

-

-

O

-

O

-

EV

-

-

-

-

-

O

O

ACB

-

-

-

O

-

O

-

یجنسرون

-

-

-

O

-

O

-

یديفس نزاوت

-

-

-

-

-

O

-

یپايپ یساکع

-

-

-

-

-

O

-

ريوصت ميظنت

-

-

-

O

O

-

-

Sound Alive

-

-

O

-

-

O

-

لاتيجيد موز

-

-

O

-

-

O

O

دنمشوه موز

O

-

O

O

O

O

O

OIS

.دشابن رييغت لباق اي دشاب دودحم تسا نکمم اه هنيزگ یخرب .تسا دوجوم هنيزگ نيا : O

.تسين دوجوم هنيزگ نيا :-

76 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری