نویزیولت اب اه لیاف هدهاشم

.دینک شخپ ار اه ملیف و اه سکع و دینک لصو نویزیولت هب ار نیبرود ،)ریوصت/ادص( A/V لباک زا هدافتسا اب

عبنم ،نویزیولت رود هار زا لرتنک زا هدافتسا اب سپس و هدرک نشور ار نویزیولت7

7

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دینک باختنا ار A/V ریوصت

 

.دينک باختنا ار

2

2

.دینک نشور ار نیبرود8

8

.دینک باختنا ویدیو یجورخ لاصتا3

3

.دوش یم شخپ تلاح دراو راکدوخ روطب ،دینک یم لصو نویزیولت هب ار نیبرود یتقو

 

.دینک شخپ ار اه ملیف و هدهاشم ار اه سکع ،نیبرود یاه همکد زا هدافتسا اب9

9

.دینک باختنا ار دوخ هقطنم ای روشک هب طوبرم ریوصت لانگیس یجورخ4

4

 

)124 هحفص(

 

 

نکمم ریوصت کی زا یشخب ای دیوش هجاوم لاتیجید زیون اب تسا نکمم ،نویزیولت لدم هب هتسب

 

.دینک شوماخ ار نویزیولت و نیبرود5

5

.دوشن هدید تسا

 

.دنوشن رهاظ نویزیولت هحفص زکرم رد ریواصت تسا نکمم نویزیولت تامیظنت هب هتسب

 

.دینک لصو نویزیولت هب ار نیبرود ،A/V لباک زا هدافتسا اب6

6

 

 

 

 

 

 

 

ادص
ملیف

 

 

92پخش/ویرایش