استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر

.دیراد هگن و هدرک سمل سوکوف یارب ار ،دنمشوه نفلت رد7 7

.دوش یم میظنت هناگدنچ کیتاموتا سوکوف یور رب راکدوخ روط هب سوکوف

.دینک اهر ار ،سکع نتفرگ یارب8 8

.دهد یم هزادنا رییغت 640 X 360 هب ،دش هریخذ دنمشوه نفلت رد سکع هک یماگنه

فارطا طیحم هب هتسب دنمشوه نفلت و نیبرود نیب بولطم هلصاف ،تیلباق نیا زا هدافتسا ماگنه رد

.دشاب ریغتم تسا نکمم امش

.دشاب نیبرود یرتم7 هدودحم رد دیاب دنمشوه نفلت ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب

.دوش هتفرگ سکع ات درب یم نامز یمک ،دنمشوه نفلت رد ندرک اهر زا دعب:تسا لاعف ریغ ریز دراوم رد Remote Viewfinder درکلمعدشاب سامت کی تفایرد لاح رد دنمشوه نفلت- - دشاب شوماخ دنمشوه نفلت ای نیبرود- - هظفاح ندوب رپ- -

دوش عطق WLAN اب هارمه نفلت ای نیبرود لاصتا- - Wi-Fi لاصتا ندوب رادیاپان ای فیعض- -

109شبکه بیسیم