تغییر فوکوس دوربین

سوکوف طیحم میظنت

یرت حضاو یاه سکع ،بسانم سوکوف طیحم باختنا و هنحص رد هژوس یاج ساسا رب دیناوت یم

.دیریگب

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا سوکوف طیحم2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

هک ینامز یارب بسانم( رداک زکرم یور سوکوف :یزکرم کیتاموتا سوکوف

.)دنراد رارق نآ هب کیدزن ای زکرم رد اه هژوس

.دینک سوکوف نکمم ۀیحان 9 زا هیحان دنچ ای کی یور :هناگدنچ کیتاموتا سوکوف

)66 هحفص( .ءیش یبايدر و سوکوف :یبایدر کیتاموتا سوکوف

.دنشاب توافتم یرادربسکع تلاح هب هتسب دوجوم یرادربسکع یاه هنیزگ تسا نکمم

.دینک باختنا ار هنیزگ کی2 2

حرش دامن

هلصاف .دینک کیلک رتم یتناس 80 زا شیب هلصاف اب یا هژوس یور :)AF( لامرن

.دینک یم هدافتسا موز زا هک یماگنه رترود رتم یتناس 250 زا شیب یا

سوکوف نیبرود ات رتم یتناس 80 ات 5 هلصاف اب یا هژوس یور :کیدزن هلصاف

.دینک یم هدافتسا موز زا هک یماگنه رتم یتناس 250 ات 130 .دینک

:مک هلصاف راکدوخ میظنت

زا شیب یا هلصاف .دینک کیلک رتم یتناس 5 زا شیب هلصاف اب یا هژوس یور

.دینک یم هدافتسا موز زا هک یماگنه رترود رتم یتناس 130

ديناوت یمن .دوش یم ميظنت راکدوخ تروص هب اه تلاح زا یخرب رد هنيزگ نيا

.دينک ميظنت یتسد تروص هب ار نآ

 

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

 

 

سوکوف سپس و ،دینک میظنت زین ]

[ نداد راشف اب ار سوکوف هنیزگ دیناوت یم ،اه تلاح یضعب رد

 

.دینک باختنا ار

65 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری