شیاریو/شخپ

.دیوش انشآ نویزیولت ای هنایار هب نیبرود لاصتا هوحن اب ،نینچمه .دیوش انشآ اه سکع شیاریو و ،اه ملیف ای اه سکع شخپ هوحن اب

93

… ……………………………… هنایار هب اه لیاف لاقتنا

79

… …………… شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم

93 … … Windows لماع متسیس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

79

… ………………………………… شخپ تلاح عورش

94 … ……… Mac لماع متسیس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

83

… ………………………………… اه سکع هدهاشم

95 … …………………… هنایار یور یاه همانرب زا هدافتسا

86

… ………………………………………… ملیف شخپ

95 … ………………………… i-Launcher ندرک بصن

88

… ……………………………………… سکع شیاریو

96 … …………………………… i-Launcher زا هدافتسا

88

… ……………………………… اه سکع زیاس رییغت

 

 

88

… …………………………………… سکع ندناخرچ

 

 

89

… ……………………… دنمشوه رتلیف یاه هولج لامعا

 

 

90

… …………………………………… اه سکع میظنت

 

 

92

… …………………………… نویزیولت اب اه لیاف هدهاشم