یدنب بیکرت و هنیمز سپ ،هژوس ناج یب ءیش کی ای ناویح ،ناسنا کی لثم ،هنحص کی یلصا فده :هژوسهژوس نوماریپ ءایشا :هنيمز سپهنیمز سپ و هژوس بیکرت :یدنب بيکرت

هنيمز سپیدنب بيکرتهژوس)ییانشور( یهدرون

نازیم ،رتاش تعرس رییغت اب .دنک یم نییعت ار یهدرون ،دوش یم نیبرود دراو هک یرون رادقم ای رت کیرات اه سکع ،یهدرون ریغت اب .دیهد رییغت ار یهدرون دیناوت یم ،ISO تیساسح ای ،مگارفاید

.دنوش یم رت نشور

امنهار هچرتفد نیا رد هدش هدافتسا یاهدامن

درکلمع

دامن

رتشیب تاعلاطا

 

 

 

ینمیا ریبادت و اهرادشه

 

 

 

ً

] [

.تسا رتاش همکد هدنهد ناشن ]رتاش[ ،لاثم .نیبرود یاه همکد
هطوبرم تاعلاطا هحفص هرامش

) (

:لاثم یارب ؛دینک باختنا هلحرم کی ماجنا یارب دیاب هک ییاهونم ای اه هنیزگ بیترت

.)لامرن باختنا سپس و ،هرهچ صیخشت باختنا رگنایامن( لامرن هرهچ صیخشت

 

حیضوت

*

امنهار هچرتفد نیا رد هدش هدافتسا تاحلاطصا

رتاش نداد راشف

دیهد راشف نییاپ هب همین ات ار رتاش همکد : ]رتاش[ همین ات نداد راشفدیهد راشف رخآ ات ار رتاش همکد : ]رتاش[ نداد راشف

)نشور یلیخ( دایز یهدرون یداع یهدرون
ديهد راشف ار ]رتاش[

ديهد راشف همين ات ار ]رتاش[ همکد

6