استفاده از حالت های صحنه

.دینک گرزب و کچوک ار هیحان ات دیناخرچب تسار ای پچ هب ار ]موز[6 6

میرف هزادنا

وغل هريخذ

.دیهد راشف ار ][ ،سکع هریخذ یارب7 7

.دوش یم ميظنت یور رب راکدوخ روط هب حوضو

.دینک هدافتسا هیاپ هس زا ،دوخ نیبرود ندیزرل زا یریگولج یارب

.دشکب لوط رتشیب اه لیاف هریخذ تسا نکمم

56عملکردهای پیشرفته