منوی تنظیمات

 

شیامن هحفص

ضرف شیپ *

 

حرش

هنيزگ

.دینک میظنت عورش ریوصت کی ،دوش یم نشور نیبرود هک ینامز یارب

 

.دیهدن شیامن یعورش ریوصت چیه :*شوماخ

 

.دیهد شیامن ار یلخاد هظفاح رد هدش هریخذ ضرف شیپ ریوصت کی :وگول

 

باختنا هظفاح رد دوجوم یاهسکع زا ار ربراک ریوصت :ربراک طسوت نییعت

عورش ریوصت

.دینک

 

.دنک یم هریخذ یلخاد هظفاح رد ار ربراک ریوصت کی اهنت راب ره نیبرود

 

ار نیبرود ای دینک باختنا ربراک ریوصت ناونع هب ار یدیدج سکع رگا

 

.درک دهاوخ فذح ار یلعف ریوصت نیبرود ،دینک یناشنزاب

 

 

 

.دینک میظنت هاوخلد هنیمز سپ ریوصت کی یگناخ هحفص یارب

هنیمز سپ ریواصت

)موبلآ ،هنیمز سپ ریواصت یرلاگ(

 

.دنک کمک امش هب هنحص یدنب بیکرت رد ات دینک باختنا امنهار کی

امنهار طخ

)بروم ،عطاقتم ،2 X 2 ،3 X 3 ،*شوماخ(

 

.ریخ ای دوش هداد ناشن نیبرود رگشیامن یور رب تعاس و خیرات هک دینک میظنت

/خیرات شيامن

)نشور ،*شوماخ(

نامز

)*نشور ،شوماخ( .دیهد شیامن ار ونم ای هنیزگ زا یرصتخم حرش

امنهار شیامن

 

یادص

ضرف شیپ *

 

حرش

هنيزگ

)دایز ،*طسوتم ،مک ،شوماخ( .دینک میظنت ار اهادص همه نازیم

ادص نازیم

نيبرود زا اه تلاح ندادرييغت اي اه همکد نداد راشف ماگنه رد هک ار یيادص

پیب یادص

)*نشور ،شوماخ( .دينک ميظنت ،دوش یم شخپ

 

میظنت ،دوش یم رشتنم نیبرود زا رتاش همکد نداد راشف ماگنه رد هک ار ییادص

رتاش یادص

)3 یادص ،2 یادص ،*1 یادص ،شوماخ( .دینک

 

.دینک میظنت ،دوش یم رشتنم نآ زا نیبرود ندش نشور ماگنه رد هک ار ییادص

عورش یادص

)ربا ،یرزیل شیامن ،زاورپ ،*شوماخ(

 

،دوش یم شخپ نیبرود زا رتاش همکد نداد راشف همین ات ماگنه هک ار ییادص

AFیادص

)*نشور ،شوماخ( .دینک میظنت

 

123تنظیمات