هرهچ صیخشت زا هدافتسا

.دنک یم میظنت ار یهدرون راکدوخ روط هب نیبرود ،دینک یم سوکوف ناسنا هرهچ یور هک یتقو .دهد یم صیخشت ار ناسنا هرهچ راکدوخ روط هب نیبرود ،دینک هدافتسا هرهچ صیخشت یاه هنیزگ زا هک یتروص رد

.دینک هدافتسا نادنخ هرهچ زا سکع نتفرگ یارب دنخبل زا یساکع زا ای هتسب یاه مشچ صیخشت یارب ندز کلپ صیخشت زا

 

دنخبل زا سکع نتفرگ

 

اه هرهچ صیخشت

.دنک یم اهر ار رتاش راکدوخ روط هب ،دهد صیخشت ار نادنخ هرهچ نیبرود هک یماگنه
.دنک یم ییاسانش راکدوخ روط هب هنحص کی رد ار هرهچ 10 رثکادح امش نیبرود

.دیهد راشف ار ]

[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1

1

.دیهد راشف ار ]

[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1

1

.دینک باختنا دنخبل زا یساکع هرهچ صیخشت2

2

 

.دینک باختنا لامرن هرهچ صیخشت2

2

 

.دینک داجیا ار دوخ یامن3

3

 

 

 

.دنک یم اهر ار رتاش راکدوخ روط هب ،دهد صیخشت ار نادنخ هرهچ کی نیبرود هک یتقو

هب هرهچ نیرتکیدزن ای نیبرود هب هرهچ نیرتکیدزن ریاس و گنر دیفس سوکوف رداک اب هنحص زکرم یم صخشم یرتسکاخ سوکوف رداک اب اه هرهچ

.دنوش

.دهد یم صیخشت ار اه هرهچ رت عیرس نیبرود ،دیشاب رتکیدزن اه‌هژوس هب هچ ره نیبرود ،دنزب یرتزاب دنخبل هژوس رگا

.دهد صیخشت ار دنخبل دناوت یم رتناسآ
67 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری