استفاده از صفحه خانگی

>Wi-Fi<

حرش دامن

)107 هحفص( .دینک لاسرا دنمشوه نفلت کی هب ار اه ملیف و اه سکع :MobileLink

رتاش رود هار هدننک اهر کی ناونع هب دنمشوه یشوگ زا :Remote Viewfinder

.دینک هدهاشم دنمشوه نفلت رد دوخ نیبرود ریوصت زا شیامن شیپ کی و دینک هدافتسا )108 هحفص(

یب شور هب ار دوخ نیبرود اب هدش هتفرگ یاه ملیف ای اه سکع :Auto Backup )110 هحفص( .دینک لقتنم یصخش هنایار کی هب میس

.دینک لاسرا لیمیا قیرط زا ار نیبرود رد هدش هریخذ یاه ملیف ای اه سکع :لیمیا )112 هحفص(

،لیاف یراذگ کارتشا یاه تیاس رد ار اه ملیف ای اه سکع :SNS & Cloud )115 هحفص( .دینک یراذگراب

دینک یراذگراب AllShare Play نیلانآ هظفاح رد ار اه سکع :AllShare Play

.دینک هدهاشم AllShare Play هدننک ینابیتشپ یاه هاگتسد ریاس یور ار اه لیاف ای )117 هحفص(

تلاح هحفص یور یاهدامن

>هیلوا<

حرش دامن

باختنا نیبرود طسوت راکدوخ تروص هب هک یا هنحص تلاح اب :دنمشوه کیتاموتا )43 هحفص( .دیریگب سکع ،تسا هدش

)44 هحفص( .دیریگب سکع کی ،دیا هداد ماجنا یتسد روط هب هک یتامیظنت اب :همانرب

هدش باختنا نيبرود طسوت راکدوخ تروص هب هک یا هنحص تلاح اب :دنمشوه مليف )45 هحفص( .ديريگب ملیف ،تسا

)460 هحفص( .دینک یرادربملیف :ملیف

.دیریگب سکع ،صاخ هنحص کی یارب هدش میظنت شیپ زا یاه هنیزگ اب :هنحص )47 هحفص(

بیکرت و هتفرگ ریواصت یرس کی ،ییاماروناپ ریوصت داجیا یارب :هدنز یاماروناپ )48 هحفص( .دینک

)122 هحفص( .دیهد ماجنا دوخ یاه تیولوا اب قباطم ار تامیظنت :تامیظنت

29عملکردهای اولیه