ریواصت میظنت

.دیهد راشف ار ]/[ ،رادقم ره میظنت یارب4 4

حرش

 

حوضو
رد اه سکع شیاریو یارب بسانم( دینک میلام اه سکع رد ار اه هبل

 

.)هنایار

 

 

 

.دینک هتسجرب اه سکع رد ار اه هبل ،اه سکع حوضو دوبهب تهج

 

+

).دهد شیازفا امش یاه سکع رد ار زیون تسا نکمم نینچمه راک نیا(

 

 

 

حرش

 

تسارتنک

 

.دینک مک ار ییانشور و گنر

 

.دینک دایز ار ییانشور و گنر

 

+

حرش

 

گنر عابشا

 

.دینک مک ار گنر عابشا

 

.دینک دایز ار گنر عابشا

 

+

.دیهد راشف ار ][ ،تامیظنت هریخذ یارب5 5

.)پاچ یارب بسانم( دینک باختنا ار 0 ،دیتسین یا هولج چیه باختنا هب لیام هک یتروص رد

.دینک میظنت ار دوخ یاه سکع تسارتنک ای گنر عابشا ،حوضو

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا ریوصت میظنت2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حوضوتسارتنکگنر عابشا

ریوصت میظنت

حوضو

تسارتنک

گنر عابشا

وغل

ميظنت

74 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری