تنظیم صفحه نمایش و صدا

ادص میظنت

.‏دینک شوماخ ای نشور ،دنک یم شخپ اهدرکلمع زا هدافتسا ماگنه رد نیبرود هک ار ییادص

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دینک باختنا ار پیب یادص ادص3 3

.دینک باختنا ار هنیزگ کی4 4

حرش

هنيزگ

.دنک یمن شخپ ییادص چیه نیبرود

شوماخ

.دنک یم شخپ ادص نیبرود

نشور

35عملکردهای اولیه