منوی تنظیمات

ضرف شیپ *

حرشهنيزگ

سوکوف هب کمک یارب پملا کی ،کیرات یاهناکم رد هک دینک میظنت

کیتاموتا سوکوف پملا

)*نشور ،شوماخ( .دوش نشور

تظفاح یاه لیاف هلمج زا اه لیاف همه ،ندرک تمرف .دینک تمرف ار هظفاح

 

)ریخ ،هلب( .دنک یم فذح ار هدش

 

تراک ،رگید کرام اب ینیبرود طسوت هدش تمرف هظفاح تراک کی زا رگا

تراک هیلخت

هدافتسا زا لبق ًافطل .دیایب شیپ ییاهاطخ تسا نکمم دینک هدافتسا هنایار ای ،ناوخ

 

.دینک تمرف نیبرود رد ار اهنآ ،سکع هریخذ یارب هظفاح یاهتراک زا

 

 

 

و خیرات تامیظنت .دینک یناشنزاب ار یرادربریوصت یاه هنیزگ و اهونم

فذح

)ریخ ،یلب( .دوش یمن یناشنزاب وئدیو یجورخ و ،نابز ،تعاس

 

.دیهد شیامن ار زاب عبنم زوجم تاعلاطا

دازآ عبنم یاهزوجم

ضرف شیپ *

حرشهنيزگ

دوش هداد شیامن ،هدش هتفرگ ریواصت یور نامز و خیرات ایآ هک دینک میظنت )تعاس و خیرات ،خیرات ،*شوماخ( .ریخ ای

.دوش یم جرد ،سکع تسار تمس نییاپ هشوگ رد نامز و خیرات

پاچ یتسرد هب ار تعاس و خیرات تسا نکمم رگپاچ یاهلدم زا یخربنتشون

.دننکن

:دوش یمن هداد شیامن سکع یور رب تعاس و خیرات ،ریز دراوم رددینک باختنا هنحص تلاح رد ار نتم زا یرادربسکع- - دينک باختنا ار کرحتم سکع ،هدنز یاماروناپ تلاح- -

تروص یراک یصخشم نامز تدم هب رگا ات دینک میظنت ار نیبرود

 

،*هقیقد 3 ،هقیقد 1 ،شوماخ( .دوش شوماخ راکدوخ روط هب ،تفرگن

 

)هقیقد 10 ،هقیقد 5

ندرک شوماخ

.درک دهاوخن رییغت زین یرتاب ضیوعت زا سپ امش تامیظنت

کیتاموتا

شیامن کی شخپ ماگنه و WLAN ای هنایار هب نیبرود لاصتا ماگنه

 

.دوش یمن شوماخ راکدوخ روط هب نیبرود ،اه ملیف ای دیلاسا

 

 

 

.دینک عورش ار هدش میظنت شیپ زا Wi-Fi درکلمع ] [ نداد راشف اب

DIRECT LINK

،Remote Viewfinder ،MobileLink ،*AutoShare(

)Wi-Fi همکد(

)AllShare Play ،SNS & Cloud لیمیا ،Auto Backup

 

126تنظیمات