استفاده از AllShاستفاده از Alاستفاده از

ای اه سکع دادعت هب هتسب هیلوا یزادنا هار دنیارف ماجنا و اه ملیف و اه سکع یراذگراب تسا نکمم

.دریگب تقو یردق دیراذگب کارتشا هب دیهاوخ یم هک ییاه ملیف زا لرتنك زا موادم هدافتسا ،AllShare Play هاگتسد رد اه ملیف ای اه سكع هدهاشم ماگنهیگژیو نیا ندرك راك تسرد زا تسا نكمم هاگتسد رد یبناج تایلمع ماجنا ای هاگتسد رود هار

.دنك یریگولج ،دینک بترم ای دیهد بیترت ار اهنآ هرابود ،AllShare Play هاگتسد رد اه لیاف هدهاشم ماگنه رگاار یتامدقم بصن دنیارف ،AllShare Play هاگتسد رد اه لیاف تسرهف یناسر زور هب یارب دیاب

.دینك راركت

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلیاف چیه یتقوAP هب AllShare Play هاگتسد ندرک لصو یارب هکبش لباک کی زا هک مینک یم هیصوت

.دوش یم اوتحم شخپ ماگنه ملیف لصو و عطق شهاک ثعاب راک نیا .دینک هدافتسا ،ینوماريپ یاه هاگتسد تيلباق زا هدافتسا اب AllShare Play هاگتسد کي رد سکع هدهاشم یارب

.دينک لاعف دوخ یسرتسد هطقن رد ار multicast تلاح

.دیراذگب کارتشا هب ار دیدج لیاف 1000 رثکادح دیناوت یمهتفرگ دوخ نیبرود اب هك ار ییاه ملیف ای اه سكع دیناوت یم طقف ،AllShare Play هاگتسد یور

.دینك هدهاشم دیا تاصخشم هب هتسب تسا نکمم ،AllShare Play هاگتسد و نیبرود نیب میس یب لاصتا هدودحم

.دنک قرف AP

.دوش رت هتسهآ تسا نكمم شخپ تعرس دشاب لصتم AllShare Play هاگتسد ود هب نیبرود رگا

.دنوش یم هتشاذگ کارتشا هب دوخ یلصا هزادنا اب اه ملیف و اهسکعهدافتسا ،دننک یم ینابیتشپ AllShare Play زا هک ییاه هاگتسد رد طقف یگژیو نیا زا دیناوت یم

.دینک ،دش دنهاوخن هریخذ AllShare Play هاگتسد رد هدش هتشاذگ کارتشا هب یاه ملیف ای اه سکع

.دنشاب هتشاد تقباطم هاگتسد تاصخشم اب ات دنوش هریخذ نیبرود رد دنناوت یم هکلب لاقتنا ،اهلیاف مجح ای دوش هتشاذگ کارتشا هب تسا رارق هک ییاه لیاف دادعت ،هکبش لاصتا هب هتسب

.دشکب لوط یمک تسا نکمم AllShare Play هاگتسد هب اه ملیف ای اه سکع یناهگان روط هب ار نیبرود ،AllShare Play هاگتسد یور اه ملیف ای اه سکع هدهاشم ماگنه رگا

.دریگ یم رظن رد لصتم نانچمه ار نیبرود هاگتسد ،)یرتاب ندیشک نوریب اب لاثم(ً دینک شوماخ AllShare Play هاگتسد رد اهنآ بیترت اب تسا نکمم نیبرود رد اه ملیف ای اه سکع بیترت

.دشاب توافتم

119شبکه بیسیم