نگهداری از دوربین

یرتاب زا هدافتسا هرابرد یطایتحا دراوم

دینک یریگولج هظفاح یاه تراک و اهرژراش ،اه یرتاب ندید بیسآ زا

نیب لاصتا داجیا ثعاب دناوت یم راک نیا هک ارچ ،دییامن یریگولج یزلف ماسجا اب اه یرتاب سامت زا ای یزوس شتآ ثعاب و هدش یرتاب یمئاد ای یتقوم ندید بیسآ هب رجنم و هدش یرتاب - و + یاه هنایاپ

.دوش یگتفرگ قرب

یرتاب ندرک ژراش هرابرد یتاکن

هتشاذگ نیبرود لخاد رد تسرد یرتاب هک دیوش نئمطم ،دشاب شوماخ تیعضو غارچ هک یتروص رد

.تسا هدش

ژراش زا لبق .دوشن ژراش لاماکً یرتاب تسا نکمم ،دشاب نشور ندش ژراش لاح رد نیبرود رگا

.دینک شوماخ ار نیبرود ،یرتاب ندرک

یزوس شتآ بجوم تسا نکمم راک نیا .دینکن هدافتسا دوخ نیبرود زا ،یرتاب ندرک ژراش ماگنه رد

.دوش یگتفرگ قرب ای

قرب ای یزوس شتآ ثعاب دناوت یم راک نیا ،دیشکن ار میس ،قرب زیرپ زا میس ندرک ادج یارب

.دوش یگتفرگ

.دنوش ژراش هقیقد 10 تدم هب لقادح اه یرتاب ات دیهدن هزاجا ،نیبرود ندرک نشور زا لبق

زا هدافتسا ،دینک لصو ینوریب قرب عبنم هب ار نیبرود ،تسا هدش هیلخت یرتاب هک یماگنه رگازا یلومعم هدافتسا یارب .دوش نیبرود ندش شوماخ ثعاب تسا نکمم ،رب یژرنا یاهدرکلمع

.دینک ژراش ًاددجم ار اه یرتاب ،نیبرود

فیعض یرتاب مایپ

مایپ و دمآ دهاوخ رد زمرق گنر هب یرتاب دامن ،دش یلاخ لاماکً یرتاب هک یماگنه

.دش دهاوخ رهاظ "تسا فیعض یرتاب"

یرتاب زا هدافتسا هرابرد یتاکن

ای F °32/C °0 ریز( دیهدن رارق ،مرگ رایسب ای درس رایسب یاوه ضرعم رد ار هظفاح تراکامش یاه یرتاب ژراش تیفرظ شهاک ثعاب دناوت یم دیدش یاهامد .)F °104/C °40 زا رتلااب

.دوش

رب راک نیا .دوش مرگ تسا نکمم یرتاب هظفحم فارطا ،نیبرود تدم ینلاوط هدافتسا ماگنه

.درادن یریثًات نیبرود یداع درکلمع

قرب ای یزوس شتآ ثعاب دناوت یم راک نیا ،دیشکن ار میس ،قرب زیرپ زا میس ندرک ادج یارب

.دوش یگتفرگ

.دبای شهاک یرتاب رمع و یرتاب تیفرظ تسا نکمم ،F °32/C °0 ریز یامد رد

یم زاب یداع تلاح هب لدتعم یامد رد اما دبای شهاک نییاپ یاهامد رد تسا نکمم یرتاب تیفرظ

.ددرگ ار اه یرتاب ،نیبرود هریخذ ماگنه ،دینک یمن هدافتسا نیبرود زا ینلاوط تدم یارب هک یتروص رد

ودننزب گنز ای دننک تشن نامز رورم رثا رد تسا نکمم هدش بصن یاه یرتاب .دینک جراخ نآ زا

تسا نآ لخاد یرتاب هک یلاح رد نیبرود یرادهگن .دنوش نیبرود هب یدج بیسآ ندمآ دراو ثعاب هیلخت لاماکً یرتاب کی دیناوتن تسا نکمم .دوش یم یرتاب ندش یلاخ ثعاب ینلاوط یاهتدم یارب

.دینک ژراش هرابود ار هدش

ودییامن یسررب ار یرتاب ،)رتشیب ای هام هس( دینک یمن هدافتسا ینلاوط تدم یارب نیبرود زا یتقوشهاک نآ رمع و تیفرظ تسا نکمم ،دوش هیلخت ًابترم یرتاب دیراذگب رگا .دینک ژراش ًابترم ار نآ

.دوش راجفنا ای ،یزوس شتآ ،تسردان درکراک هب رجنم تسا نکمم رما نیا هک ،دبای

136پیوستها