مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

اه سکع هدهاشم

.دینک هدهاشم دیلاسا شیامن تروص هب ار اه سکع ای دینک گرزب ار سکع زا یشخب

سکع ییامنگرزب

.دینک گرزب ار سکع زا یشخب ات دیناخرچب تسار هب ار ]موز[ ،شخپ تلاح رد

.دیناخرچب پچ هب ار ]موز[ ییامنکچوک یارب

هدش گرزب هیحان

شرب

اه لیاف مامت فذح

.دینک فذح هرابکی هب ار اهنآ سپس و هدرک باختنا ار اهلیاف مامت دیناوت یم

.دیهد راشف ار ]

[ ،شخپ تلاح رد1

1

ار دراوم همه فذح فذح ،دیهد راشف ار ]

[ ،کچوک ریواصت شیامن ماگنه

 

باختنا ار دراوم همه فذح ،دیهد راشف ار ] [ ای ،دیورب 3 هلحرم هب سپس و ،دینک باختنا

 

 

.دیورب 3 هلحرم هب سپس و ،دینک

 

 

.دینک باختنا دراوم همه فذح فذح2

2

.دینک باختنا ار یلب ،دش نایامن وشزاب مایپ هک یماگنه3

3

 

.دنوش یم فذح هدشن تظافح یاهلیاف مامت

 

 

 

 

 

 

 

هظفاح تراک رد اه لیاف ندرک یپک

 

.دینک یپک هظفاح تراک یور یلخاد هظفاح زا ار اه لیاف

.دیهد راشف ار ]

[ ،شخپ تلاح رد1

1

.دینک باختنا تراک یور یپک تراک یور یپک2

2

83پخش/ویرایش