استفاده از Auto Backup برای اراستفاده از استفاده از

.دینک باختنا ار یصخش هنایار هب لصتم WLAN، AP هب نیبرود ندرک لصتم زا سپدروم ار دوجوم یسرتسد طاقن نیبرود ،دیشاب هدش لصتم یرارکت یسرتسد هطقن کی هب رگا یتح

.دهد یم رارق وجتسج لیاف لاقتنا لمع رد ،اهلیاف لاسرا نیح رد یرتاب ندش جراخ ای نیبرود ندش شوماخ تروص رد

.دوش یم داجیا للاتخا

.تسا لاعفریغ نیبرود رد رتاش لرتنک ،یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

.دینک لصتم هنایار هب لیاف لاسرا یارب ار نیبرود کی دیناوت یم طقف ،راب ره رد

.دوش وغل هکبش طیارش لیلد هب تسا نکمم یریگ ینابیتشپ راکهنایار هب ار نیبرود رگا یتح .درک لقتنم هنایار هب راب کی ناوت یم طقف ار اهملیف و اهسکع

.تشاد دهاوخن دوجو اهلیاف هرابود لاسرا ناکما ،دینک لصتم یرگید

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلیاف چیه یتقوشوماخ تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبق ار یرگید لاوریاف ره ای ره و Windows لاوریاف دیاب امش

.دینک

.دینک لاسرا ار دیدج لیاف 1000 رثکادح دیناوت یمرتکاراک 48 زا شیب دیابن و دوش دراو یسیلگنا فورح اب دیاب رورس مان ،رتویپماک رازفا مرن رد

.دشاب هب )JPG( ریوصت یاه لیاف طقف ،یگژیو نیا اب ،دنوش داجیا هرابکی هب لیاف عون دنچ هک یماگنه

.دنوش یم لاسرا هنایار

.دینک باختنا ار یریگ نابیتشپ هنایار3 3

.ديورب ۴ هلحرم هب ،ديا هداد ماجنا ار نابيتشپ هخسن هيهت لابقً رگا

.دينک باختنا ار OK4 4

.دینک باختنا ار وغل ،لاسرا وغل یارب

یاهلیاف زا طقف یگژیو نیا .دینک باختنا یریگ نابیتشپ یارب ار یکت یاهلیاف دیناوت یمن امش

.دریگ یم نابیتشپ نیبرود یور دیدج

.دوش یم هداد ناشن هنایار رگشیامن یور رب یریگ نابیتشپ راک تفرشیپ

شوماخ راکدوخ روط هب هیناث 30 رثکادح تدم فرظ نیبرود ،لاقتنا دنور ندش لماک زا سپ،راکدوخ روط هب نیبرود ندش شوماخ زا یریگولج و لبق هحفص هب تشگزاب یارب .دوش یم

.دینک باختنا ار وغل

راشف ار ] [ ،لاقتنا دنور ماجنا زا سپ راکدوخ روط هب هنايار ندرک شوماخ یارب

.دينک باختنا ار نشور یريگ نابيتشپ زا سپ هنايار ندرک شوماخ سپس و ،ديهد

.دینک باختنا ار هنایار رییغت ،یریگ نابیتشپ هنایار رییغت یارب

111شبکه بیسیم