کیرات یاضف رد یرادربریوصت

شلاف هنیزگ میظنت

شلاف زا ،دیراد زاین یرتشیب رون هب دوخ یاه سکع رد هک یماگنه ای یکیرات رد یرادربسکع ماگنه

.دینک هدافتسا

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

شلاف

شوماخ

کیتاموتا

مشچ یزمرق

حلاصا شلاف

هتسهآ ینامزمه

مشچ یزمرق حیحصت

جورخ باختنا

.دینک باختنا ار هنیزگ کی2 2

حرش دامن

:شوماخ

.دنز یمن شلاف

.دهد یم ناشن ار شزرل رادشه نیبرود ،مک رون رد یرادربریوصت ماگنه

تلاح رد هدش ییاسانش هنحص یارب ار بسانم شلاف میظنت نیبرود :کیتاموتا

.درک دهاوخ باختنا ،دنمشوه کیتاموتا

.دنز یم راکدوخ روط هب شلاف ،تسا کیرات هنیمز سپ ای هژوس یتقو :کیتاموتا

.دیوش انشآ رون مک طیارش رد ای بش رد یرادربسکع هوحن اب

مشچ یزمرق زا یریگولج

.دوش یم رهاظ یو مشچ رد یزمرق رون ،دینزب شلاف یکیرات رد یصخش زا یرادربسکع ماگنه رگا شلاف یاه هنیزگ هب .دینک باختنا ار مشچ یزمرق حیحصت ای مشچ یزمرق رما نیا زا یریگولج یارب

.دینک هعجارم "شلاف هنیزگ میظنت" رد

 

 

 

حیحصت زا دعب

حیحصت زا لبق

61 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری