مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

 

حرش

یارب

نيا هب ار نکسا تعرس ،]

[ ندرشف راب ره اب .ديهد راشف ار ]

[

بقع هب وجتسج

 

X٢، X۴، X٨. :ديهد یم رييغت بيترت

 

 

 

.دیهد راشف ار ]

[

شخپ همادا اي ثکم

هب ار نکسا تعرس ،]

[ ندرشف راب ره اب .ديهد راشف ار ]

[

ولج هب وجتسج

X٢، X۴، X٨. :ديهد یم رييغت بيترت نيا

 

 

.دیناخرچب پچ ای تسار هب ار ]موز[

ادص نازيم ميظنت

.تسا هدافتسا لباق هیناث 2 زا دعب ندرک ثکم ای ،ولج هب ای بقع هب وجتسج دننام ییاه یگژیو ،ملیف شخپ ماگنه

ملیف شخپ

هدرک طبض ار شخپ لاح رد ملیف زا ییاهشخب و دیزادرپب ملیف یاشامت هب دیناوت یم امش ،شخپ تلاح رد

.دراد دوجو ،دیدج یاهلیاف بلاق رد هدش هدیرب ای هدش طبض یاهشخب هریخذ ناکما .دیربب ای

.دیهد راشف ار ] [ همکد سپس و هدومن باختنا ار ملیف کی ،شخپ تلاح رد1 1

.دینک اشامت ار ملیف2 2

مليف لوط/یلعف شخپ نامز

ثکم فقوت

86پخش/ویرایش