استفاده از برنامه های روی رایانه

Windows لماع متسیس یاه یدنمزاین

اه یدنمزاين

هنيزگ

/رتلااب ای GHz 3/2 ،Intel Pentium®4

وی یپ یس

رتلااب ای GHz 2/6 AMD Athlon™ FX

 

)دوش یم هیصوت رتلااب و تیاباگیگ 1( RAM تیاباگم 512 لقادح

مر

Windows 8 ای Windows 7 ،Windows Vista ،Windows XP SP2

*لماع متسیس

)دوش یم هیصوت رتشیب ای تیاباگیگ 1( رتشیب ای تیاباگم 250

دراه تیفرظ

کسید

 

تیب 16 گنر شیامن اب راگزاس رگشیامن ،لسکیپ 1024 X 768••

 

)دوش یم هیصوت تیب 32 گنر شیامن ،لسکیپ 1280 X 1024(

 

USB 2.0 تروپ

رگید دراوم

/رتلااب ای nVIDIA Geforce 7600GT

 

رتلااب ای ATI X1600 یرس

 

رتلااب ای Microsoft DirectX 9.0c

 

،Windows XP یتیب 64 یاه هخسن رد یتح—دوش یم بصن i-Launcher تیب 32 هخسن*

.Windows 8 و Windows 7 ،Windows Vista

i-Launcher اب هارمه هدافتسا لباق یاه‌همانرب

حرش

هنيزگ

.دینک هدهاشم ار اهلیاف دیناوت‌یم Multimedia Viewer اب

Multimedia Viewer

.دیهد اقترا ار دوخ نیبرود رازفا‌مرن دیناوت‌یم

Firmware Upgrade

ار یدنویپ i-Launcher ،دینک‌یم لصو هنایار هب ار نیبرود یتقو

 

رارق امش رایتخا رد PC Auto Backup همانرب ندرک دولناد یارب

PC Auto Backup

هب ار دوخ نیبرود اب هدش هتفرگ یاهملیف ای اه سکع دیناوت یم .دهد‌یم

 

.دینک لقتنم یصخش هنایار کی هب میس یب شور

 

دوجو PCAuto Backup و یلخاد رازفا مرن یاقترا طقف ،دینک یم هدافتسا Mac لماع متسیس زا رگا

.دراد

i-Launcher زا هدافتسا

دنویپ کی و هدرک شخپ Multimedia Viewer اب ار اه لیاف دهد یم ناکما امش هب i-Launcher

.دنک یم هئارا امش هب ‎PC Auto Backup همانرب دولناد یارب

نیا ندش هدروآرب اب یتح ،امش هنایار تیعضو هب هتسب .دنتسه هدش هیصوت طقف تامازلا نیا

.دوش وربور للاتخا اب i-Launcher درکلمع تسا نکمم ،تامازلا

.دنوشن شخپ تسرد اه ملیف تسا نكمم ،درادن ار اه یدنمزاین امش هنایار رگا

هدرک ژاتنوم ًاصخش هک ییاه هنایار دننام ،بسانمان یاه هنایار یریگ راک هب زا یشان یاهبیسآ لابق رد ،هدنزاس

.درادن یتیلوئسم هنوگچیه ،دیا

96پخش/ویرایش