تنظیم روشنایی و رنگ

یجنسرون هنیزگ رییغت

تلاح هب هتسب .دریگ یم هزادنا ار رون تیمک ،نیبرود هک دوش یم هتفگ یشور هب یجنسرون تلاح

.درک دهاوخ رییغت اه سکع رون و ییانشور ،امش یباختنا یجنسرون

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا یریگ هزادنا2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

:هناگدنچ

هزادنا ار هیحان ره رون تدش سپس و دنک یم میسقت هیحان دنچ هب ار رداک نیبرود

.دنک یم یریگ

.تسا بسانم یلومعم یاه سکع یارب

:یا هطقن

.دنک یم یریگ هزادنا ار رداک زکرم رون تدش طقف نیبرود

رون ضرعم رد تسرد امش سکع تسا نکمم ،دشابن رداک زکرم رد هژوس رگا

.دریگن رارق

.تسا بسانم هنیمز سپ رون یاراد هژوس یارب

:یزکرم

یم نییعت زکرم رب دیکأت اب ار رداک لک یجنسرون شناوخ نیگنایم دح نیبرود

.دنک

.دراد رارق رداک زکرم رد اهنآ هژوس هک تسا بسانم ییاه سکع یارب

)ACB( هنیمز سپ رون ناربج

هتشاد دوجو هنیمز سپ و هژوس نیب یدایز تسارتنک ای دشاب هتشاد رارق هژوس تشپ رد رون عبنم یتقو

تسارتنک راکدوخ نزاوت هنیزگ ،تروص نیا رد .دوش یم کیرات سکع رد هژوس لاامتحاً ،دشاب

.دینک میظنت ار )ACB(

ACB نودب ▲

ACB اب ▲

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا ACB2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

.دوش یم لاعفریغ )تسارتنک راکدوخ نزاوت( ACB :شوماخ

.دوش یم لاعف )تسارتنک راکدوخ نزاوت( ACB :نشور

.تسا نشور هشیمه ACB یگژیو دنمشوه کیتاموتا تلاح رد

.تسين نکمم یلاوت یاه هنيزگ ميظنت تروص رد ACB یگژيو زا هدافتسا

70 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری