انجام راه اندازی اولیه

.دیهد راشف ار ]

[ ای ] [ سپس و دیهد راشف ار ]

[ ،خیرات عون باختنا یارب8

8

.دیهد راشف ار ]

[ سپس و ،دیهد راشف ار ]

/

 

 

[ ،خیرات عون باختنا یارب9

9

 

 

.دیهد راشف ار ]

[ ای ] [ سپس و دیهد راشف ار ]

[ ،نامز عون باختنا یارب1

10

.دیهد راشف ار ]

[ سپس و ،دیهد راشف ار ]

/

 

 

[ ،خیرات عون باختنا یارب1

11

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]

 

 

[ ،هیلوا یزادنا هار مامتا یارب1

12

26عملکردهای اولیه