SM-G920F

SM-G920FD

Sách hướng dẫn sử

dụng

Vietnamese. 12/2015. Rev.2.0

www.samsung.com