Ứng dụng

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở bảng thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Điện thoại NHẬT KÝ để xem các cuộc gọi nhỡ.

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Trong cuộc gọi thoại

Có thể thực hiện những hành động sau:

GIỮ: Giữ cuộc gọi. Chạm vào TIẾP TỤC để khôi phục lại cuộc gọi đã giữ.

Thêm cuộc gọi: Thực hiện một cuộc gọi thứ hai.

Tăng âm lượng: Tăng âm lượng.

Bluetooth: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.

Loa: Bật hoặc tắt loa ngoài. Khi sử dụng loa ngoài, hãy nói vào micro nằm ở trên cùng của thiết bị và để thiết bị cách xa tai của bạn.

Bàn phím / Ẩn: Mở hoặc đóng bàn phím.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Email: Gửi email.

Tin nhắn: Gửi tin nhắn.

Internet: Duyệt trang web.

Danh bạ: Mở danh sách danh bạ.

S Planner: Mở lịch.

Ghi nhớ: Tạo ghi nhớ.

: Kết thúc cuộc gọi hiện thời.

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.

: Kết thúc cuộc gọi hiện thời.

: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

53