Ứng dụng

Thực hiện cuộc gọi từ màn hình khóa

Trên màn hình khóa, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Thực hiện các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ

Chạm vào NHẬT KÝ hoặc DANH BẠ, sau đó vuốt sang phải trên một danh bạ hoặc một số điện thoại để thực hiện cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1

Chạm vào để mở bàn phím nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình.

2

Chạm và giữ 0 cho đến khi dấu + xuất hiện.

3

Các mẫu máy một SIM: Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm

 

vào .

Các mẫu máy hai SIM: Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào hoặc .

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Tư chối cuôc goi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên.

Để tạo các tin nhắn từ chối khác nhau, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Điện thoại NHIỀU HƠN Cài đặt Từ chối cuộc gọi Tin nhắn từ chối, nhập tin nhắn từ chối, rồi sau đó chạm vào .

52