Cài đặt

Thay đổi mật mã dự phòng

Bạn có thể thay đổi mật mã mà bạn sử dụng để dự phòng cho việc quét vân tay của mình.

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa va bảo mật Dấu vân tay.

Quét một vân tay đã đăng ký hoặc chạm vào Mật ma dư phòng và nhập mật mã dự phòng.

3

4

5

Chạm vào Thay đổi mật mã dự phòng.

Nhập một mật mã mới và chạm vào TIẾP TỤC.

Nhập mật mã lại và chạm vào OK.

Xác thực mật mã Samsung account

Sử dụng vân tay để xác thực mật mã Samsung account của bạn. Bạn có thể sử dụng vân tay thay vì nhập mật mã của bạn, ví dụ, khi bạn mua nội dung từ Galaxy Apps.

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa va bảo mật Dấu vân tay.

Quét một vân tay đã đăng ký hoặc chạm vào Mật ma dư phòng và nhập mật mã dự phòng.

3

4

Chạm vào công tắc Xác thực Samsung account để bật.

Đăng nhập vào Samsung account của bạn.

115