Phụ lục

Nhìn

Ghi bản ghi nhớ thoại vào các nhãn thoại

Bạn có thể sử dụng các nhãn thoại để phân biệt các đối tượng có hình dạng tương tự bằng cách gắn nhãn cho chúng. Bạn có thể ghi và gán bản ghi nhớ thoại vào một nhãn thoại có NFC. Bản ghi nhớ thoại được phát lại khi bạn đặt thiết bị gần nhãn đó.

Bật tính năng NFC trước khi sử dụng tính năng này.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Nhãn thoại. Trình ghi âm sẽ khởi chạy.

2

3

4

Chạm vào để bắt đầu ghi. Nói vào micro.

Khi đã hoàn tất ghi âm, chạm vào để dừng lại.

Giữ mặt sau của thiết bị trên nhãn thoại.

Thông tin trong phần ghi âm sẽ được ghi vào nhãn thoại.

Thay đổi kích thước font

Thay đổi kích thước font hiển thị trên màn hình. Cài đặt kích thước font chữ về Rấ́t lớn có thể không khả dụng ở một số ứng dụng.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Kich thươc font.Phóng to màn hình

Khuếch đại màn hình và phóng to các vị trí cụ thể.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Thao tác phóng to, rồi chạm vào công tắc để bật.

Phóng to và thu nhỏ: Chạm nhanh ba lần vào màn hình để phóng to một vùng nhất định. Chạm nhanh vào màn hình ba lần để quay lại chế độ xem thông thường.

131