Thông tin cơ bản

Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân, dữ liệu ứng dụng và các cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể sao lưu các thông tin nhạy cảm của mình vào tài khoản sao lưu và truy cập sau. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google hoặc Samsung account để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu. Tham khảo Tài khoản để biết thêm thông tin.

Sử dụng Samsung account

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Sao lưu và cai đặt lại Sao lưu dữ liệu của tôi, chọn các mục để sao lưu rồi chạm vào SAO LƯU NGAY.

Để cài đặt thiết bị sao lưu dữ liệu tự động, chạm vào công tắc Tự động sao lưu để bật.

Để khôi phục dữ liệu bằng Samsung account, chạm vào Khôi phục. Dữ liệu hiện tại sẽ bị xóa khỏi thiết bị để khôi phục các mục đã chọn.

Sử dụng tài khoản Google

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Sao lưu và cai đặt lại, rồi chạm vào công tắc Sao lưu dữ liệu của ban để bật. Chạm vào Tài khoản sao lưu và chọn một tài khoản đặt làm tài khoản sao lưu.

Để khôi phục dữ liệu bằng tài khoản Google, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào công tắc Tự động khôi phục để bật. Khi bạn cài đặt lại ứng dụng, cài đặt và dữ liệu đã sao lưu sẽ được khôi phục.

Thực hiện cài đặt lại dữ liệu gốc

Xóa tất cả cài đặt và dữ liệu trên thiết bị. Trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Tham khảo Sao lưu và khôi phục dữ liệu để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Sao lưu và cai đặt lại Khôi phục cài đặt gốc ĐẶT LẠI THIẾT BỊ XÓA HẾT. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

44