Ứng dụng

Quản lý ứng dụng

Gỡ bỏ hoặc tắt ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào SỬA. Biểu tượng xuất hiện trên ứng dụng mà bạn có thể tắt hoặc gỡ cài đặt. Chọn một ứng dụng và chạm vào TẮT hoặc GỠ CÀI ĐẶT. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Ứng dụng Quản lý ứng dụng, chọn một ứng dụng sau đó chạm vào TẮT hoặc GỠ CÀI ĐẶT.

TẮT: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể gỡ bỏ khỏi thiết bị.

GỠ CÀI ĐẶT: Gỡ bỏ các ứng dụng đã cài đặt.

Bật ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Ứng dụng Quản lý ứng dụng, cuộn đến ĐÃ TẮT., chọn một ứng dụng, sau đó chạm vào BẬT.

Điên thoai

Giới thiệu

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thoại và video.

Thực hiện cuộc gọi

1

2

Chạm vào Điện thoại trên màn hình Ứng dụng.

Nhập một số điện thoại.

Nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình, chạm vào để mở bàn phím.

50