Cài đặt

Màn hình khóa va bảo mật

Giới thiệu

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa va bảo mật.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau, phụ thuộc vào phương thức khóa màn hình đã chọn.

Kiêu khóa màn hình: Thay đổi phương thức khóa màn hình.

Hiển thị thông tin: Thay đổi cài đặt cho các mục được hiển thị trên màn hình khóa.

Hiệu ứng mở khóa: Chọn một hiệu ứng mà bạn thấy khi bạn mở khóa màn hình.

Dấu vân tay: Đăng ký vân tay của bạn với thiết bị để đảm bảo an ninh thiết bị hoặc đăng nhập vào Samsung account. Tham khảo Nhận diện Vân tay để biết thêm thông tin.

Bảo mật thiết bị: Kiểm tra trạng thái bảo mật thiết bị và quét thiết bị để tìm phần mềm độc hại.

Tìm di động của ban: Bật hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn. Tính năng này có thể giúp bạn xác định vị trí thiết bị nếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Bạn cũng có thể truy cập trang web Tìm di động của bạn (findmymobile.samsung.com) để theo dõi và kiểm soát thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.

Không ro nguôn gôc: Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.

Cài đặt bảo mật khác: Cấu hình cài đặt bảo mật khác.

112