Cài đặt

Xem các nội dung đã được ẩn

Bạn chỉ có thể xem các mục đã được ẩn khi bật chế độ riêng tư.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Riêng tư va an toàn Chế độ Riêng tư, sau đó chạm

 

vào công tắc để bật.

2

Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ riêng tư được cài đặt

 

trước.

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tools File của ban Riêng tư.

 

Các mục được di chuyển đến thư mục cá nhân sẽ xuất hiện trên màn hình. Đối với dấu

 

trang, bạn có thể xem dấu trang bằng ứng dụng Internet.

Hiển thị nội dung

1

2

3

Trong thư mục riêng tư, chạm và giữ một mục, rồi sau đó chọn các mục để hiển thị.

Chạm vào NHIỀU HƠN Xóa khỏi Riêng tư.

Chọn một thư mục để chi chuyển các mục vào và chạm vào CHUYỂN ĐẾN ĐÂY. Các mục sẽ được di chuyển đến thư mục đã chọn.

Tự động tắt chế độ riêng tư

Bạn có thể cài đặt thiết bị để tắt chế độ riêng tư một cách tự động khi màn hình tắt.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Riêng tư va an toàn Chế độ Riêng tư, sau đó chạm

 

 

vào công tắc để bật.

2

Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ riêng tư được cài đặt

 

 

trước.

3

Chạm vào công tắc Tự động tắt để bật.

 

 

Khi tùy chọn Tự động tắt được bật, thiết bị sẽ không truyền được file tới thư mục

 

 

riêng tư nếu màn hình tắt trong khi truyền.

 

 

 

 

118