Cài đặt

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bluetooth, rồi chạm vào công tắc để bật. Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

2

3

Chọn một thiết bị để ghép.

Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị trước đó, chạm vào tên thiết bị mà không cần xác nhận khóa mở được tạo tự động.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn hiện hữu. Tham khảo thêm sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị khác.

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị khác khi màn hình cài đặt Bluetooth được mở ra.

Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị của bạn để xác nhận.

Thiết bị sẽ được kết nối khi thiết bị khác chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

1

2

3

Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Chia sẻ Bluetooth, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn hiện hữu.

4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị khác.

101