Thông tin cơ bản

Thẻ SIM hoặc USIM

Lắp thẻ SIM hoặc USIM

Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.

Chỉ những thẻ nano-SIM mới dùng được với thiết bị.

Các mẫu máy hai SIM: Ở một số khu vực, tốc độ truyền tải dữ liệu có thể chậm hơn nếu lắp hai thẻ SIM vào điện thoại so với một thẻ SIM.

Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Các mẫu máy một SIM:

8