Ứng dụng

S Planner

Giới thiệu

Quản lý lịch trình của bạn bằng cách nhập các sự kiện hoặc nhiệm vụ sắp tới trong trình lập kế hoạch của bạn.

Tạo sự kiện

1

2

Chạm vào S Planner trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào hoặc chạm hai lần vào một ngày.

Nếu ngày đã lưu các sự kiện và nhiệm vụ rồi, hãy chạm vào ngày và chạm vào .

3 Nhập chi tiết sự kiện.

Nhập một tiêu đề.

Cài đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho một sự kiện.

Đặt chuông báo.

Nhập vị trí của sự kiện.

Thêm các chi tiết.

Chọn một lịch để sử dụng hoặc để đồng bộ.

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện.

4 Chạm vào LƯU để lưu sự kiện.

81