Ứng dụng

Tạo nhiệm vụ

1

2

3

Chạm vào S Planner trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào Nhiệm vụ.

Nhập chi tiết nhiệm vụ và chạm vào HÔM NAY hoặc NGÀY MAI để đặt ngày kết thúc. Để thêm chi tiết, chạm vào .

4 Chạm vào LƯU để lưu nhiệm vụ.

Đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với các tài khoản của bạn

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Tài khoản, chọn một dịch vụ tài khoản rồi chạm vào công tắc Đồng bộ Lịch để đồng bộ sự kiện và nhiệm vụ với tài khoản đó.

Để thêm tài khoản để đồng bộ, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào S Planner NHIỀU HƠN Quản lý lịch Thêm tài khoản. Sau đó, chọn một tài khoản cần đồng bộ và đăng nhập. Khi một tài khoản được thêm vào, một vòng tròn xanh sẽ hiển thị gần tên tài khoản đó.

S Health

Giới thiệu

S Health giúp bạn quản lý vóc dáng và sức khỏe của mình. Đặt ra các mục tiêu sức khỏe, kiểm tra sự tiến bộ của bạn và theo dõi vóc dáng và sức khỏe tổng thể của bạn.

Khởi động S Health

Khi bạn chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

1

2

Chạm vào S Health trên màn hình Ứng dụng.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

82