Cài đặt

Chế độ Riêng tư

Ẩn nội dung cá nhân trong thiết bị của bạn để ngăn chặn người khác truy cập.

Trong chế độ riêng tư, bạn có thể ẩn các mục trong Bộ sưu tập, Video, Nhạc, Ghi âm, File của ban Internet.

Bật chế độ riêng tư

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Riêng tư va an toàn Chế độ Riêng tư, sau đó chạm vào công tắc để bật.

Nếu bạn bật chế độ riêng tư lần đầu, hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt mã truy cập chế độ riêng tư.

Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ riêng tư được cài đặt trước.

Chế độ riêng tư được bật và biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái.

Bạn chỉ có thể xem và truy cập các mục đã được ẩn khi bật chế độ riêng tư. Để ẩn các mục lưu trong thư mục riêng tư, hãy tắt chế độ riêng tư.

Ẩn nội dung

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, mở một ứng dụng để ẩn các mục.

Chọn một mục và chạm vào NHIỀU HƠN Chuyển sang Riêng tư.

Nếu bạn chưa bật chế độ riêng tư, hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ riêng tư được cài đặt trước.

Các mục sẽ được di chuyển đến thư mục riêng tư.

117