Cài đặt

Quay lại chế độ chuẩn

Vuốt sang trái trên Màn hình chờ và chạm vào Cài đặt Chế độ Đơn giản Chế độ chuẩn

HOÀN TẤT.

Quản lý phím tắt

Để thêm một phím tắt của một ứng dụng vào màn hình chờ, vuốt sang trái, chạm vào , sau đó chọn một ứng dụng.

Để thêm một phím tắt vào một danh bạ trên màn hình chờ, vuốt sang phải rồi chạm vào . Để xóa một phím tắt từ màn hình chờ, chạm vào SỬA, chọn một ứng dụng hoặc danh bạ với

.

Hỗ trợ

Cấu hình các cài đặt khác nhau để cải thiện khả năng hỗ trợ cho thiết bị. Tham khảo Hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Hỗ trợ.

Tài khoản

Thêm Samsung account và tài khoản Google hoặc các tài khoản khác để đồng bộ.

Thêm tài khoản

Một số ứng dụng được sử dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Hãy tạo tài khoản để có được trải nghiệm tốt nhất với thiết bị này.

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tài khoản Thêm tài khoản.

Chọn một dịch vụ tài khoản.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Để đồng bộ các nội dung với tài khoản của bạn, chọn một tài khoản và chọn các mục để đồng bộ.

120