Thông tin cơ bản

Kết nối với các thiết bị khác

1

2

Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh.

Nếu bạn sử dụng tính năng này lần đầu, hãy chọn tùy chọn hiển thị và chạm vào BẬT KẾT NỐI NHANH.

Khi bảng mở ra, các tính năng Wi-Fi và Bluetooth được kích hoạt tự động và thiết bị sẽ tìm kiếm các thiết bị ở gần.

Nếu bạn đã cài đặt Samsung Link trên thiết bị của bạn, danh sách thiết bị đã đăng ký với Samsung Link sẽ xuất hiện ở phần trên cùng của màn hình. Để biết thêm thông tin về Samsung Link, vui lòng truy cập link.samsung.com.

Chọn một thiết bị từ danh sách và kết nối với thiết bị bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối.

Để thay đổi cài đặt hiển thị cho thiết bị của bạn, chạm vào CÀI ĐẶT Kha năng hiển thị cua thiết bị rồi chọn một tùy chọn.

Tìm kiếm lại các thiết bị

Nếu thiết bị mong muốn không xuất hiện trong danh sách, hãy tìm kiếm thiết bị. Chạm vào LÀM MỚI và chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được phát hiện.

Chia sẻ nội dung

Chia sẻ nội dung với các thiết bị được kết nối.

1

2

3

4

Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh.

Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị đã tìm thấy.

Chạm vào Chia sẻ nội dung và chọn một thể loại media.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để gửi nội dung tới thiết bị được kết nối đó. Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy theo thể loại media được chọn.

32