Thông tin cơ bản

Chia sẻ màn hình TV vào thiết bị của bạn

1 Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh. TV đã đăng ký hiện lên trên danh sách.

2

3

Chọn TV đã đăng ký.

Chạm vào TV đến thiết bị di động.

Màn hình TV sẽ xuất hiện trên thiết bị của bạn.

Sử dụng tính năng Tin vắn trên TV

TV đã đăng ký của bạn tự động bật lên theo giờ đặt trước trên thiết bị và hiển thị thời gian, thời tiết và thông tin thông tin lịch trình của bạn trên màn hình. Để sử dụng tính năng này, thiết bị của bạn và TV phải được kết nối với cùng một điểm truy cập.

1 Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh. TV đã đăng ký sẽ hiện lên trên danh sách.

2

3

Chọn TV đã đăng ký.

Chạm vào Tin vắn trên TV và đặt thời gian và ngày hiển thị thông tin tóm tắt.

Giờ, thời tiết và thông tin lịch biểu sẽ được hiển thị ở phía bên phải màn hình TV vào thời gian đặt trước.

46