Nội dung

110 Màn hình

110Chuyển động va thao tác

111Ứng dụng

111Man hinh nền

111Theme

112Màn hình khóa va bảo mật

116Riêng tư va an toàn

119Chế độ Đơn giản

120Hỗ trợ

120Tài khoản

121Sao lưu và cai đặt lại

122Ngôn ngữ và bàn phím

122Pin

123Bộ nhớ

123Thời gian

124Sách hướng dẫn sử dụng

124Thông tin thiết bị

Phụ lục

125 Hỗ trợ

140 Khắc phục sự cố

3