Thông tin cơ bản

Mở các ứng dụng

Trên màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở một ứng dụng trong danh mục các ứng dụng được sử dụng gần đây, chạm vào và chọn một cửa sổ ứng dụng gần đây.

Đóng một ứng dụng

Chạm vào và kéo một cửa sổ ứng dụng gần đây sang trái hoặc phải để đóng lại. Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm vào ĐÓNG TẤT CẢ.

Đa cửa sổ

Giới thiệu

Tính năng đa cửa sổ cho phép bạn chạy hai ứng dụng cùng một lúc trong chế độ xem chia đôi màn hình. Bạn cũng có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc trong chế độ xem pop-up.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

Chế độ xem chia đôi màn

Dạng xem pop-up

hình

 

36